فرهنگ دیجیتال

 نقد به شیوه‌های مرسوم فرهنگ‌سازی
دی, 1397 دست نوشته‌
 فرهنگ‌سازی، بدون «خودسازی» و «سیستم‌سازی» معنا ندارد. فرهنگ‌، محصولِ شعار نویسی و گفتاردرمانی نیست. کارکنان (بخوانید مردم) عمدتاً حواسشان جمع است. حرفهایی که بِهِمان نیاید و قواره تنمان نباشد را از ما قبول نخواهند کرد. تغییر و تحولی را که به دنبال آن هستید، خود، پیشاپیش دیگران زندگی کنید.