رزومه

دانلود نظام‌نامه پژوهشی
دانلود رزومه
طرح درس تحول دیجیتال
  • دانشیار و مدیر گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
  • بنیان‌گذار دیتیجی (گروه تحول دیجیتال)
  • مدیر پروژه ملی تحول دیجیتال
  • مشاور ارشد تحول دیجیتال بانک ملت
  • مشاور عالی دانشگاه مجازی مهرالبرز
  • دكتری مديريت با گرايش سيستم‌ها از دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 1383 تا 1388
  • کارشناسی ارشد مديريت فناوری اطلاعات از دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 1380 تا 1383
  • کارشناسی مديريت صنعتی از دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 1376 تا 1380
  • درس “تحول دیجیتال” در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1396 تاکنون
  • درس “تحول دیجیتال” در مقطع دکتری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394 تاکنون
  • دروس “مدیریت دانش”، “سازمان‌های یادگیرنده” و “مدیریت پروژه” در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مديريت دانشگاه تهران،  1389 تا 1396
  • درس “مدیریت سازمان‌های دانش‌بنیان” در مقطع دکتری دانشکده مديريت دانشگاه تهران، 1392 تا 1394
  • درس “تجزیه و تحلیل و طراحی پيشرفته سيستم‏‌ها” در مقطع كارشناسی ارشد دانشکده مديريت دانشگاه تهران،  1390 تا 1392
  • دروس “سيستم‏‌های اطلاعات مدیریت”، “كاربرد كامپيوتر در مديريت” و “تجزیه و تحلیل و طراحی سيستم‌‏ها” در مقطع كارشناسی دانشکده مديريت دانشگاه تهران، 1384 تا 1392
  • “تحول دیجیتال”، مهدی شامی زنجانی و شادی ایران‌دوست، انتشارات نص، 1396
  • “مدیریت دانش چابک: راهنمای عملی پیاده‌سازی”، مهدی شامی زنجانی و مژگان نوری، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1394
  • “داستان‌سرایی سازمانی: ارزش‌آفرینی داستان‌ها در سازمان‌های عصر دانش”، مهدی شامی زنجانی و نرگس فرزانه، نگاه دانش، 1393

  • “ارائه‌ی چارچوبی برای مفهوم‌سازی دفتر مدیریت دانش”، نرگس فرزانه، مهدی شامی زنجانی، امیر مانیان، علیرضا حسن‌زاده، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات- دانشگاه تهران 10، 1، (1397)
  • “رابطه فرایندهای مدیریت دانش و هوش کارکنان”، مهدی شامی زنجانی و محمدحسین رونقی، مطالعات کتابداری و علم اطلاعات 17، 1، (1395)
  • “بررسی مقایسه‌ای مدل‌های سازمان‌های یادگیرنده با تمرکز بر استفاده از این مدل‌ها در سازمان‌های مختلف”، حمید حکمیان، محمدحسین صبحیه، محمد اقدسی و مهدی شامی زنجانی، هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، اسفند 4-5، (1394)
  • “توسعه مدل مفهومی اولیه برای سازمان‌های یادگیرنده پروژه محور”، حمید حکمیان، محمدحسین صبحیه، محمد اقدسی و مهدی شامی زنجانی، هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، اسفند 4-5، (1394)
  • “حکمرانی دانش در سازمان‌های پروژه محور: رویکرد عوامل کلیدی موفقیت”، مرتضی تیزچنگ، مهدی شامی زنجانی و نرگس فرزانه. هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، اسفند 4-5، (1394)
  • “شناسایی و تعیین وزن شاخص‌های کلیدی عملکرد مدیریت دانش 2 در سازمان‌ها”، سعید خلیل آذر و مهدی شامی زنجانی، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 31، 2، (1394)
  • “بررسی تطبیقی عنوان درس‌های دوره دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه‌های معتبر دنیا”، مهدی شامی زنجانی و نرگس فرزانه، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات- دانشگاه تهران 7، 3، (1394)
  • “نگاهی راهبری، سیستمی و منفعت بنیان به مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات در بخش دولتی ایران”، مهدی شامی زنجانی، مدیریت ایران، کشورداری الکترونیک 1، (1393)
  • “کاربرد نرم‌افزارهای اجتماعی در مدیریت فرایند یادگیری الکترونیکی”، مهدی شامی زنجانی، سعید روحانی و زهرا تقی نیا، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 1، (1393)
  • “بررسی نقش مدیریت دانش در تدوین استراتژی کسب‌وکار الکترونیک”، علی خالویی، علی‌اصغر پور عزت و مهدی شامی زنجانی، مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات 6، 3، (1393)
  • “ارائه چارچوبی به‌منظور تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک‌های تجاری خصوصی”، احسان عابدی، مهدی شامی زنجانی، محمدابراهیم آقا بابایی و نازیلا پورداداش، هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، تهران، بهمن 28-29، (1393)
  • “شناسایی و رتبه‌بندی اصول راهنمای استقرار موفقیت‌آمیز مدیریت دانش با استفاده از مدل APQC”، سعیده محمدرائی، مهدی شامی زنجانی و محمد موسی خانی، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 30، 1، (1393)
  • “ارائه مدلی برای موفقیت تسهیم دانش 2 (تسهیم دانش اجتماعی) در سازمان‌ها”، مهدی شامی زنجانی و محمدقاسم تبار شهری، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 29، 4، (1393)
  • “تدوین و تبیین چارچوب استقرار مدیریت دانش مشتری در بانک‌های تجاری خصوصی ایران”، علی دیواندری، محمود محمدیان، مهدی شامی زنجانی و احسان عابدی، مدیریت بازرگانی 6، 1، (1393)
  • “شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی: یک مطالعه موردی”، علی محقر، مهدی شامی زنجانی و مژگان نوری، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 28، 4، (1392)
  • “ارائه چارچوب مفهومی جامع برای تدوین نقشه دانش سازمان‌ها”، مجتبی آقاجان تبار، مهدی شامی زنجانی و محمد موسی خانی، ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران، اسفند 6-7، (1392)
  • “ارائه چارچوبی مفهومی برای بهره‌گیری از نرم‌افزارهای اجتماعی در مدیریت دانش مشتری”، فاطمه نجفلو، مهدی شامی زنجانی و بابک سهرابی، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری 1، 1، (1392)
  • “ارائه چارچوبی برای بهره‌گیری از سازوکار داستان‌سرایی در چرخه حیات پروژه”، نرگس فرزانه و مهدی شامی زنجانی، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات 5، 3، (1392)
  • “طراحی چارچوبی مفهومی برای مدیریت دانش در محیط یادگیری الکترونیکی”، مهدی شامی زنجانی، مژگان نوری و سعیده محمدرائی، فصلنامه مهندسی فناوری اطلاعات 1، 1 و 2، (1391)
  • “داستان‌سرایی سازوکار برجسته مدیریت دانش”، مهدی شامی زنجانی و نرگس فرزانه، ماهنامه تدبیر 23، 242، (1391)
  • “ارائه سیستمی برای ارزیابی میزان موفقیت پیاده‌سازی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان بر مبنای رویکرد استنتاج فازی”، بابک سهرابی، مهدی شامی زنجانی، ماندانا فرزانه و ایمان رئیسی، پژوهش‌های مدیریت در ایران 16، 3، (1391)
  • “ارائه مدلی برای ارزیابی توانمند سازهای مدیریت دانش در بانک پاسارگاد با استفاده از سیستم استنتاج فازی”، عشرت شفاعت، مهدی شامی زنجانی و نازنین پیله‌وری، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی 1، 4، (1390)
  • “ارائه چارچوبی مفهومی برای نوع شناسی دانش مشتری: یک مطالعه موردی”، مهدی شامی زنجانی و فاطمه نجفلو، فصلنامه دانش مدیریت فناوری اطلاعات 3، 9، (1390)
  • “رویکردی کیفی در بررسی وضعیت زیرساخت‌های تسهیم دانش در طرح جامع مالیاتی کشور”، مهدی شامی زنجانی، محمدرضا مهرگان، امیر مانیان و حمید رحیمیان، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات 27، 1، (1390)
  • “نگاهی استراتژیک، سیستمی و منفعت بنیان به مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات در بخش دولتی ایران (فصل کتاب)”، مهدی شامی زنجانی، کتاب مدیریت ایران، (1390)
  • “ارائه مدلي براي تسهيم دانش در طرح‌ها بر مبناي ويژگي‌هاي آن‌ها”، مهدی شامی زنجانی، محمدرضا مهرگان، امیر مانیان و حمید رحیمیان، فصلنامه علمي پژوهشي علوم و فناوري اطلاعات 26، 2، (1389)
  • “ارائه چارچوب مفهومی توصيف وظايف مديران فناوری اطلاعات”(به زبان انگليسی)، مهدی شامی زنجانی، مجله علمي پژوهشي دانش مديريت 64، (1383)
  • “ارائه مدل بسترهاي پنج‌گانه زيرساخت‌های موردنیاز براي توسعه ملي فناوری اطلاعات و ارتباطات”، مهدی شامی زنجانی، مجله علمي پژوهشي دانش مديريت 57، (1381)
  • “چارچوبی برای برون‌سپاری پروژه‌های توسعه استانداردهای فناوری اطلاعات در سازمان‌های بزرگ”، مهدی شامی زنجانی، پنجمين كنفرانس بين‌المللي مديريت فناوری اطلاعات و ارتباطات، (1387)
  • “عوامل كليدی موفقيت برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) در ايران”، مهدی شامی زنجانی، كنفرانس بین‌المللی مديريت شريف، (1386)
  • “الگویی نو در تدوين استراتژی فناوری اطلاعات سازمان”، مهدی شامی زنجانی، کنفرانس بين‌المللی فناوری اطلاعات و دانش، دانشگاه اميرکبير، (1384)
  • “رويکردی نو در محاسبه ريسک پروژه‌های تجارت الکترونيکی”، مهدی شامی زنجانی، سومين همايش تجارت الکترونيکی، پیشرفت‌ها و راهبردها، (1384)
  • “ارائه برنامه‌ای جهت كاهش شكاف ديجيتالی ميان مناطق شهری و روستايی”، مهدی شامی زنجانی، همايش كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا، (1384)
  • “مدارس هوشمند راهگشای نظام آموزشی در اقتصاد دانایی محور”، مهدی شامی زنجانی، همايش فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه بوعلي سينای همدان، (1383)

 • "Developing a domain ontology for knowledge management technologies", Parvin Hashemi, Ameneh Khadivar and Mehdi ShamiZanjani. ONLINE INFORMATION REVIEW 42, no. 1 (2018): 28-44.

  "Towards Understanding the Determinants of Employees' E -Learning Adoption in Workplace", Jalal Sarabadani, mohammad hamed jafarzadeh, and Mehdi ShamiZanjani, International Journal of Enterprise Information Systems 13, no. 1 (2017): 38-49.

  "An Aggregated Fuzzy Model for the Selection of a Managed Security Service Provider", Alireza Shahrasbi, Mehdi ShamiZanjani, Mostafa Alavidoost and babak akhgar, International Journal of Information Technology & Decision Making 16, no. 03 (2017): 625-684.

  "Project Knowledge Management: An Ontological View", Saba Sareminia, Mehdi ShamiZanjani, Mohammad Mousakhani, and Amir Manian, Knowledge Management & E-Learning: An International Journal 8, no. 2 (2016): 153-169.

  "A conceptual breakdown structure for knowledge management benefits using meta-synthesis method", Shiva Yahyapour, Mehdi ShamiZanjani and Mohammad Mousakhani. Journal of Knowledge Management 19, no. 6 (2015): 1295-1309.

  "Storytelling for project knowledge management across the project life cycle", Narges Farzaneh and Mehdi ShamiZanjani, Knowledge Management & E-Learning: An International Journal 6, no. 1 (2014): 83-97.

  "Knowledge Management Mechanisms in E-Learning Environment: A Conceptual Framework", Mehdi ShamiZanjani, Saeedeh Mohammadraei and Mozhgan Nouri, Knowledge Management & E-Learning: An International Journal 5, no. 4 (2013): 468-491.

  "Identification & Documentation of Managerial Experiences: A Conceptual Framework", Hosseyn Ghasemi, Mehdi Shamizanjani & Muhammad Musakhani, ECKM, Thomson Reuters ISI Index to Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP), 2012.

  "Stakeholders Oriented Risk Identification and Classification in Iran Tax Administration Reform and Automation Programme: A Qualitative Approach", Ali Zare Mirakaba, Sara Samkhani and Mehdi ShamiZanjani, Research Journal of Business Management 5, no. 3 (2011): 101-108.

  "Success of Public Knowledge Management In The Light of the Rossian Ethics", Mehdi ShamiZanjani, Hossein Dabbagh & Roshanak Rouzbehani. Special Issue on Public Administration And Policy Making in Electronic Era of the Information Resources Management Journal (IRMJ), 2011.

  • استاد برگزیده آموزشی (رتبه نخست) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، جشنواره آموزشی و پژوهشی دانشکده، 1396
  • نویسنده مقاله لاتین برگزیده دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، جشنواره آموزشی و پژوهشی دانشکده، 1396
  • نویسنده نخستین کتاب تحول دیجیتال به زبان فارسی، انتشارات نص، 1396
  • راه‎اندازی نخستین هسته پژوهشی تحول دیجیتال کشور در دانشگاه تهران، 1396
  • استاد برگزیده آموزشی دانشگاه تهران، جشنواره آموزشی دانشگاه، 1395
  • بنیان‎گذاری گروه تحول دیجیتال (دیتیجی)، 1395
  • دبیر جایزه ملی تحول دیجیتال، 1395 تا کنون
  • طراحی و ارائه درس تحول دیجیتال در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران برای اولین بار در کشور، 1394 تا کنون
  • استاد برگزیده آموزشی (رتبه نخست) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، جشنواره آموزشی و پژوهشی دانشکده، 1394
  • نویسنده مقاله فارسی برگزیده دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، جشنواره آموزشی و پژوهشی دانشکده، 1394
  • استاد برگزیده آموزشی (رتبه نخست) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مراسم شصتمین سالگرد تأسیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1393
  • دبیر علمی نخستین و دومین کنفرانس ملی سیستم‌های اطلاعاتی، 1393 تا 1394
  • عضو کمیته علمی کنفرانس اروپایی رسانه‌های اجتماعی، 2014 تا کنون
  • دبیر علمی ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام‌های آموزشی، دانشگاه تهران، 1391
  • سه دوره استاد برگزیده دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مراسم جشن‎های فارغ‌التحصیلی، 1388 تا 1391
  • رتبه اول آزمون ورودي دكتري رشته مديريت سـيستم‌های دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 1383
  • كسب رتبه اول كنكور سراسری كارشناسي ارشد در رشته مديريت فناوری اطلاعات، 1380
  • انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 1380

  • سخنرانی با موضوع “ایران دیجیتال: از رویا تا واقعیت” در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزیر، معاونین و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، 1397
  • سخنرانی با موضوع “تحول دیجیتال: ضرورت امروز، عامل بقای فردا” در “سلسله نشست‌های آموزشی” در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، 1397
  • سخنرانی با موضوع “بیمارستان دیجیتال”، به دعوت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 1396
  • سخنرانی با موضوع “روندهای نوین و چالش‌های جدی تحول دیجیتال در سازمان‌ها”، اجلاس مدیران تحول دیجیتال کشور، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سالن الغدیر، 1396
  • سخنرانی با موضوع “تحول تجربه مشتری با فناوری‌های نوین دیجیتال”، کنفرانس بین‌المللی مدیریت، سالن همایش‌های رازی، 1396
  • سخنرانی با موضوع “تحول دیجیتال و جایگاه حکمرانی داده در آن”، پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات، برج میلاد تهران، سالن همایش‌های بین‌المللی، 1396
  • سخنرانی با موضوع “نقشه راه توسعه مهارت‌های دیجیتال سازمان”، دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سالن الغدیر، 1396
  • سخنرانی با موضوع “زبدگی دیجیتال”، چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، 1395
  • سخنرانی با موضوع “مدیریت پروژه در عصر دیجیتال”، دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، 1395
  • سخنرانی با موضوع “استقرار مدیریت دانش در سازمان‌های ایرانی: نگاهی به رایج‌ترین رویکردهای غلط”، سومین همایش سازمان‌های دانش‌بنیان، 1393
  • سخنرانی با موضوع “چارچوبی برای موفقیت مدیریت پردیس‌های مجازی دانشگاهی در ایران”، به دعوت انجمن یادگیری الکترونیکی ایران، سالن اجتماعات موسسه ایران داک، 1391
  • سخنرانی با موضوع “داستان‌سرایی سازمانی”، دومین همایش سازمان‌های دانش‌بنیان، سالن اصلی هتل المپیک،1390
  • سخنرانی با موضوع “مديريت طرح: ديدگاهی سيستمی و استراتژيک به پروژه‌های سازمان”، سالن الغدير دانشكده مديريت، 1388
  • سخنرانی با موضوع “مديريت دانش مشتري” به دعوت انجمن‌هاي علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران، سالن الغدير دانشکده مدیریت، 1387

  • مدیر پروژه تدوین سند ملی تحول دیجیتال، 1397 تا کنون
  • بنیان‎گذار گروه تحول دیجیتال (دیتیجی)، 1395 تا کنون
  • مشاور ارشد تحول دیجیتال بانک ملت، 1395 تا کنون
  • مشاور عالی دانشگاه مجازی مهر البرز، 1390 تا کنون
  • مشاور ارشد مدیریت دانش بانک ملت، 1393 تا 1395
  • سرپرست دانشگاه مجازی مهر البرز، 1389 تا 1390
  • مشاور مدیریت دانش و پروژه شرکت همکاران سیستم، 1389 تا 1390
  • مدیر پروژه “طراحی و راه‌اندازی دفتر مديريت پروژه” (PMO) طرح نظام جامع بانكی بانك پارسيان، 1387
  • مشاور مدیریت پروژه طرح جامع مالیاتی، سازمان امور مالياتي كشور، 1385 تا 1389
  • مدير راهبری نقطه تجاری ايران، وزارت بازرگانی، 1384 تا 1385
  • مدير پروژه “طرح جامع فناوری اطلاعات کتابخانه‌های عمومی كشور”، شرکت گسترش انديشه پويا، 1383 تا 1384
  • عضو تیم تضمین کیفیت پروژه “متا” (مطالعه تجارت الکترونیکی ایران)، وزارت بازرگانی، 1380 تا 1383
  • مدير تحقيق و توسعه شركت ايران اطلس 1379 تا 1380